Een Dalton school
De Ripperdaborg is een Daltonschool. Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De drie principes; verantwoordelijkheid zelfstandigheid en samenwerken vormen het uitgangspunt van de Dalton aanpak. Doordat het Daltononderwijs geen voorgeschreven systeem is, zijn alle Daltonscholen in Nederland verschillend. Iedere Daltonschool ontwikkelt op grond van de uitgangspunten een eigen vorm, aangepast aan de omstandigheden.

O.d.b.s. Ripperdaborg stelt zich tot doel de zelfwerkzaamheid èn de onderlinge samenwerking van leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen. Het onderwijsconcept wordt zichtbaar gemaakt in het beeld van de Dalton driehoek. Daarin zijn de drie basisprincipes van vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking opgenomen in het overkoepelend gegeven dat zowel leerlingen als docenten op basis van wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen.

Vrijheid in gebondenheid Leerlingen leren op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuzevrijheid leren gebruiken. De school biedt de leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de leerstof. De begeleiding van de docenten is gericht op het leerdoel:’Leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leren’. Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Door leerlingen meer ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen.

Zelfstandigheid Zelfstandig leren op een Daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

Samenwerking Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun taken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming: Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen en leren met deze verschillen om te gaan.